Taal of tongval: impressies

Heemkunde Vlaanderen organiseerde in samenwerking met Variaties, de koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen en met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, vijf avonden over ‘Taal of tongval? Dialectzorg in Vlaanderen tussen taalpolitiek en erfgoedbeleid’. De laatste avond van deze reeks vond plaats op maandag 22 februari in Brussel. Deze avond werd georganiseerd in samenwerking met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

De panelleden van het debat Ruud Hendrickx (taaladviseur VRT), Linde van den Bosch (algemeen secretaris Nederlandse Taalunie), Jan Peumans (voorzitter Vlaams parlement), prof. Roeland Van Hout (RU Nijmegen) en prof. Jacques Van Keymeulen (UGent – voorzitter Variaties). Muzikaal werd de avond opgeluisterd door volkszanger Eddy Magits.

Hieronder vind je alvast enkele impressies van de avond.

[nggallery id=7]

Aankondiging

Taalvariatie is een te koesteren rijkdom, daar is iedereen het over eens. Dialecten en streektalen worden door velen beschouwd als een onvervangbaar stukje immaterieel erfgoed, dat door schaalvergroting en globalisering sterk onder druk staat. Sinds enige tijd worden op internationale fora zoals de Raad van Europa en UNESCO beleidsinstrumenten ontwikkeld om de dreigende verschraling aan taaldiversiteit tegen te gaan. Bij de toepassing ervan op het niveau van landen en regio’s rijzen echter meteen ook vragen. Zijn dialect(groep)en ook talen? Moeten zij wel actief beschermd worden en bijvoorbeeld een officiële status van streektaal krijgen? Wie mag dat bepalen en op basis waarvan? Welke internationale werkinstrumenten bestaan er eigenlijk, worden ze in Vlaanderen toegepast en hoe dan wel of waarom niet?

Ben je begaan met het voortbestaan van je dialect? Of vind je dat ook in de taalwereld gewoon de wet van de sterkste moet gelden? Of heb je helemaal geen dialect en vind je dat juist een zegen voor onze samenleving? Alleen als taal je echt volkomen onverschillig laat, heb je een goede reden om niet naar deze debatavond in je provincie te komen. In alle andere gevallen worden je aanwezigheid en je opinie zeer gewaardeerd.

Dr. Rob Belemans is sinds vele jaren betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar inheemse taalvariatie en bij de brede talig-erfgoedwerking in Vlaanderen en Nederland. Eind mei 2009 verdedigde hij zijn inmiddels gepubliceerd proefschrift over de manier waarop er in Vlaanderen (geen/te weinig) beleidsaandacht is voor inheemse taalvariatie. Daarin staat de vraag centraal of de zorg om het voortbestaan van de dialecten in Vlaanderen niet beter uit de taalpolitiek losgeweekt en tot onderdeel van het erfgoedbeleid gemaakt wordt. In een inleidende uiteenzetting zal Belemans tijdens deze avond vanuit zijn eigen ervaringen en onderzoek naar de internationale context trachten om de pertinente vragen in deze kwestie scherp te stellen. Na een muzikaal intermezzo – uiteraard in het dialect – gaat hij tijdens het tweede deel van de avond in debat met enkele andere specialisten, ervaringsdeskundigen en met het publiek.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.