Overleg Cultureel Erfgoed ongerust na sectormoment van februari

De Vlaamse overheid heeft een participatief traject met focusgroepen en sectormomenten opgezet dat moet leiden tot een visienota cultureel erfgoed. Op 4 februari werden de tussentijdse resultaten daarvan bekend gemaakt, maar die waren volgens het Overleg Cultureel Erfgoed ontgoochelend (ondanks de vele positieve accenten). Dat leidt dan ook tot onrust en ongenoegen in de erfgoedsector.

OCE miste in het voorstel de volgende elementen:

  • Een visie op het complementair beleid: hoe zullen het lokale, het bovenlokale en het Vlaamse erfgoedbeleid in de toekomst op elkaar aansluiten?
  • Een uitgewerkte visie op het beleid voor immaterieel cultureel erfgoed;
  • Een duidelijke visie op de rol van dienstverlenende organisaties, zoals erfgoedcellen en expertisecentra, als actoren naast collectiebeherende instellingen en hun culturele erfgoedwerking;
  • Een visie op de internationale verknoping, in het bijzonder op het Europese niveau.

OCE vreest dat de samenhang in het cultureel-erfgoedbeleid zoek raakt door de verschillende trajecten die naast elkaar gepland worden. Daarbij gaat het dan onder andere om de visienota’s over cultureel erfgoed en over digitalisering en e-cultuur, het onderbrengen van de plannen om een Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid bij het sociaal-cultureel werk, de verhouding tussen een nieuw cultureel-erfgoeddecreet en een nieuw decreet regionaal cultuurbeleid.

Met de inzet van alle betrokkenen heeft de cultureel-erfgoedsector naar schatting zeker 12 arbeidsmaanden geïnvesteerd in het traject voor de visienota. Al die mensen hebben zich volop en met enthousiasme ingezet om het traject in goede banen te leiden. OCE verwacht dan ook dat die input naar voren wordt gebracht in een nieuwe tekst die alle subsectoren van het culturele erfgoedveld over alle beleidsniveaus heen op een evenwichtige wijze verbindt en versterkt.

Bron: http://www.overlegcultureelerfgoed.be/

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.