Nieuwe regeling afbraak bouwkundig erfgoed

Gebouwen of constructies die zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, zullen voortaan niet meer gesloopt kunnen worden zonder dat advies wordt ingewonnen bij het agentschap Ruimte en Erfgoed. Het wijzigingsbesluit dat hiervoor moet zorgen, werd deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en wordt van kracht op 14 augustus. Op basis van gedegen advies moet het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, kunnen oordelen of het belang van het project in het kader waarvan de sloopvergunning aangevraagd wordt, opweegt tegen het verlies van erfgoedwaarden.

De Vlaamse overheid wil vermijden dat geïnventariseerde constructies zonder bijkomend onderzoek worden gesloopt. Daarom wordt in deze gevallen een bijkomend advies ingewonnen bij het agentschap Ruimte en Erfgoed, dat kan oordelen of de geïnventariseerde constructie nog over voldoende erfgoedwaarde beschikt. Het agentschap zal aan de gemeenten wel de mogelijkheid bieden om zelf een voorstel van advies te formuleren. Dit betekent dat een gemeente op vrijwillige basis een advies kan bezorgen aan het agentschap Ruimte en Erfgoed. Ruimte en Erfgoed kan daarop een zogenaamd ‘kort advies’ geven, door zich eens te verklaren met het voorgestelde advies en het zich eigen te maken. Zo kunnen de gemeenten, die al doordacht omgaan met het geïnventariseerde erfgoed, desgewenst een advies verwoorden.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed brengt de waardevolle gebouwen in Vlaanderen in kaart. Deze inventaris werd voor de eerste maal vastgesteld op 14 september 2009 door de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, met de intentie om deze in de maand september jaarlijks opnieuw vast te stellen. In de vastgestelde inventaris zijn momenteel ongeveer 66.000 relicten opgenomen, waarvan er ongeveer 12.000 zijn opgenomen in een bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht of landschap.

Meer info: www.ruimtelijkeordening.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.