Hoe zit het ondertussen met de hervorming van de provincies?

Vorig jaar bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de afslanking van de provincies en het decreet hierover werd op 9 november 2016 goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Zoals aangekondigd zullen de provincies vanaf 1 januari 2018 niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn en cultuur (en dus ook erfgoed) uitoefenen.

Sinds de goedkeuring van het decreet zijn er verschillende stappen gezet in de richting van een definitieve overdracht van de provinciale instellingen, taken en bevoegdheden. Eind maart publiceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stand van zaken op hun website.

Continuïteit en overgangsmaatregelen

In dat overzicht is er sprake van een tweestromenbeleid om de continuïteit te verzekeren: (1) voor 2018 en 2019 wordt er werk gemaakt van tijdelijke reglementen voor culturele initiatieven en projecten met een regionale schaalgrootte, reikwijdte of uitstraling, en (2) parallel met de uitwerking van tijdelijke reglementen wordt een regionaal cultuurdecreet uitgetekend. Dit decreet wordt immers maar van kracht op 1 januari 2020.

Deze tijdelijke reglementen voor subsidies of overgangsmaatregelen zijn dus nodig om te periode tot 2020 te overbruggen en bestaan uit verschillende soorten:

  • Structurele subsidies of subsidies die nominatim in de provinciale begrotingen staan in 2017, worden voor 2018 en 2019 overgenomen en ingeschreven in de Vlaamse begroting. Doel is de werking van de organisatie te continueren, maar bijkomende voorwaarden kunnen worden gesteld. Vanaf 2020 zullen deze organisaties via het regionaal cultuurdecreet middelen kunnen aanvragen.
  • Organisaties die aanvullende subsidies op Vlaamse decreten ontvangen, zoals binnen kunsten en sociaal-cultureel werk, ontvangen deze bijkomende middelen in de lopende subsidieperiode via hun enveloppes binnen de Vlaamse decreten.
  • Voor projectsubsidies zal worden gewerkt met tijdelijke reglementen die in grote mate geïnspireerd zijn op de bestaande provinciale reglementen.  Deze worden momenteel ontwikkeld door een aantal werkgroepen bestaande uit personeelsleden van zowel de provincies als het departement CJM.  De doelstelling is om de oproepen voor projectsubsidies voor het zomerreces voor te leggen aan de Vlaamse Regering, zodat organisaties na de zomer een aanvraag kunnen indienen. Ook aanvragen voor projectsubsidies worden vanaf 2020 opgenomen in een regionaal cultuurdecreet.

De betrokken initiatieven en organisaties zullen zo snel mogelijk worden geïnformeerd over enerzijds de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies in het kader van de tijdelijke reglementen en anderzijds de continuering van engagementen.

Bron: CJM en FARO

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.