Hoe schrijf je een mentaliteitsgeschiedenis van je familie, gemeenschap, dorp of stad?

In 2015 publiceerde ik het boek Leven als God in Blanden! Mentaliteitsgeschiedenis van een Vlaams-Brabantse taalgrensgemeente met een Woordenboek van het Blandens dialect. Van bij aanvang probeerde ik in het werk een antwoord te bieden op onderstaande vragen:

• Hoe kan je een document produceren dat niet alleen de eigen familie kan interesseren maar ook een ruimer publiek, jong en oud? Hoe het anekdotische, het lokale overstijgen, het document zo wetenschappelijk mogelijk onderbouwen? Oorspronkelijk dacht ik een dorps- en familiekroniek te schrijven, maar toch hoopte ik meteen mijn werk toegankelijk te maken voor een ruimer publiek. • Hoe kan men een verhaal vertellen waar anderen zich in kunnen herkennen?

• Hoe de gesproken streektaal, het dialect integreren? • Hoe kan men de heemkundeliteratuur proberen te innoveren?

• Hoe pakt men het aan wanneer men geen professionele historicus is, zoals ik?

Dat zijn slechts enkele uitdagingen. Men kan ze op verschillende manieren aanpakken en daar wil ik het in dit artikel net over hebben. Het artikel is opgedeeld in twee delen: eerst zal ik kort toelichten wat men onder mentaliteitsgeschiedenis verstaat, waarna ik enkele mogelijke benaderingswijzen zal bespreken om te eindigen met de voornaamste conclusies van mijn onderzoek over Blanden. In het tweede deel licht ik toe wat ik onder contextuele dialectologie versta en hoe ik ze probeer toe te passen.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.