Het huishoudelijk reglement binnen de vzw

Als aanvulling op de statuten kan u binnen uw vzw een “huishoudelijk reglement” opstellen. Andere mogelijke benamingen voor dit document zijn: “reglement van inwendige orde”, “intern reglement” of kortweg “reglement”. Dergelijk reglement is evenwel niet verplicht. Als uw vereniging in de statuten in dergelijk reglement heeft voorzien, moet duidelijk gezegd worden welk orgaan hiervoor bevoegd is. Dit kan ofwel de algemene vergadering ofwel de raad van bestuur zijn. Het meest logisch is deze bevoegdheid te geven aan de raad van bestuur die van de hogere organen normaal het meest frequent samenkomt en het dichtst bij de praktijk van de dagelijkse werking staat. Als u een huishoudelijk reglement opstelt, zijn alle leden erdoor gebonden. Het vormt dan een ware aanvulling op de verenigingsovereenkomst tussen de leden. Dit reglement kan ook bestemd zijn voor een bepaalde groep binnen de vzw (de leden, de bestuurders, de werknemers) of voor alle betrokkenen samen. In ieder geval zijn alle personen voor wie dit reglement is bestemd, erdoor gebonden.

In een huishoudelijk reglement vindt men vooral elementen die niet of niet zo gedetailleerd geregeld zijn in de wet en in de statuten en die de interne werking van de vzw vergemakkelijken en vlot laten verlopen: het personeelsreglement, de rechten van de verschillende categorieën leden (ere-, beschermende, gewone leden), concrete afspraken over de vertegenwoordiging, taakverdelingen, etc. Hoe dan ook, een huishoudelijk reglement is een puur interne aangelegenheid. Het wordt in tegenstelling tot statuten niet gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De inhoud ervan mag ook niet afwijken van de statutaire of wettelijke bepalingen. Het mag ze wel specificeren. Als het huishoudelijk reglement afwijkt van de statuten; dan houdt dit een impliciete statutenwijziging in, en dit kan niet. Bestaat er toch een tegenstrijdigheid tussen de tekst van de statuten en deze van het huishoudelijk reglement, dan zullen de statuten steeds primeren. Mocht een huishoudelijk reglement afwijken in een wettelijke regeling, dan primeert steeds de wettelijke regel, ook al is die van aanvullend recht. Met dit laatste wordt bedoeld een regel die van toepassing is in de mate dat er geen andere regeling werd voorzien in de statuten. Met andere woorden, van een dergelijke regel kan u afwijken in de statuten, maar nooit in het huishoudelijk reglement.

Als er een huishoudelijk reglement binnen uw vereniging bestaat, moet het ook op een of andere manier worden bekendgemaakt. De statuten bepalen normaal hoe dit moet gebeuren, en zo dit niet het geval is, kan het orgaan dat het huishoudelijk reglement opstelt en goedkeurt (algemene vergadering of raad van bestuur) normaal ook beslissen hoe het gepubliceerd zal worden. Het verdient zeker aanbeveling, als er een reglement is, dit ook kenbaar te maken door publicatie in het ledentijdschrift.

Voorbeeld

Lees het huishoudelijk reglement van Heemkunde Vlaanderen vzw

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.