51 procent Vlamingen sterk geïnteresseerd in lokale geschiedenis

Om het potentieel van de erfgoedsector beter te kunnen inschatten en te peilen naar het draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen organiseerde FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed in het najaar van 2010 een bevolkingsonderzoek onder de noemer ‘Vlamingen & het verleden’. 5.000 Vlamingen tussen 18 en 85 jaar kregen een postenquête toegestuurd. 1.937 respondenten vulden de vragenlijst in (38,7%), waarvan er 1.898 bruikbaar waren voor analyse. In de enquête werd diepgaand gepeild naar erfgoedinteresse en erfgoedparticipatie in al zijn vormen. Bovendien werd via meningsvragen onder meer gepeild naar het belang van het erfgoed en het verleden, het belang van cultureel-erfgoedinstellingen en naar de rol van de overheid met betrekking tot het erfgoed.

De mate van interesse in diverse erfgoedthema’s varieert van thema tot thema. De respondenten uit het onderzoek zijn het meest geïnteresseerd in de geschiedenis van het lokale en nabije en in ‘volksculturele’ thema’s die verband houden met het leven van alle dag en de wijze waarop mensen vroeger dingen deden, maakten of produceerden.

Enkele voorbeelden:

  • lokale geschiedenis: 50,8% sterke tot zeer sterke interesse
  • geschiedenis van het dagelijkse leven: 38% sterke tot zeer sterke interesse
  • culinair erfgoed: 38,7% sterke tot zeer sterke interesse
  • oude gebruiken, tradities of gewoontes: 32,9% sterke tot zeer sterke interesse
  • oude ambachten en handwerktechnieken: 25,6% sterke tot zeer sterke interesse

Er bestaan niet alleen significante geslachts-, leeftijds- en opleidingsverschillen inzake de interesse in specifieke erfgoedthema’s, maar ook inzake de algemene graad van erfgoedinteresse. Zo hebben mannen en hoogopgeleiden een hogere kans om sterk tot zeer sterk in erfgoed geïnteresseerd te zijn, terwijl de jongere leeftijdsgroepen (-34) een hogere kans hebben om niet in erfgoed geïnteresseerd te zijn. Er bestaat ook een duidelijk verband tussen de mate van erfgoedinteresse en de participatiegraad, -frequentie en -breedte. Dit geldt voor alle vormen van erfgoedparticipatie. Tegelijkertijd is er een grote discrepantie op tussen interesse enerzijds en participatie anderzijds. Heel wat respondenten die aangeven sterk tot zeer sterk geïnteresseerd te zijn in erfgoed of in specifieke erfgoedthema’s, doen hier niets specifiek rond en/of zijn geen lid van een erfgoedvereniging. In die zin kan men spreken van een grote reserve aan mogelijke participanten en potentiële leden. Hier zijn dan ook heel wat kansen voor de erfgoedsector.

Het draagvlak voor erfgoed blijkt bijzonder hoog te zijn. Uit de specifieke vragen omtrent het belang van cultureel-erfgoedinstellingen, het belang van immaterieel en cultureel erfgoed, de rol van de overheid met betrekking tot de vrijwaring en ondersteuning van het erfgoed blijkt dat niet alleen sterk tot zeer sterk geïnteresseerden ons erfgoed een warm hart toedragen en het belang hiervan onderstrepen, maar ook zij die nauwelijks of niet in erfgoed geïnteresseerd zijn.

Bron: PRISMA, veld- en toekomstanalyse cultureel erfgoed (FARO)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.