Provinciale koepels

Heemkunde Gouw Antwerpen

www.heemkunde-gouwantwerpen.be

Heemkunde Gouw Antwerpen vzw staat ten dienste van de aangesloten heemkundige kringen van de provincie Antwerpen, verdeelt de provinciale subsidies voor de heemkundige kringen met een museum volgens objectieve criteria en subsidieert initiatieven van de aangesloten kringen (o.m. voor Gouwdagen, statutaire vergaderingen en andere mogelijke initiatieven). Het publiceert een driemaandelijks contactblad “Heemkunde Gouw Antwerpen vzw”, verdedigt de belangen van de aangesloten heemkundige kringen bij het provinciebestuur, bij de overkoepelende vereniging Heemkunde Vlaanderen vzw, bij andere organisaties en informeert deze kringen via publicaties en/of vergaderingen over belangrijke aangelegenheden. Heemkunde Antwerpen vzw deelt alle belangrijke beslissingen die binnen het bestuur van Heemkunde Vlaanderen vzw genomen worden, mee aan zijn aangesloten kringen.

Contact

Ludo Helsen
Oude Geelse baan 19
2431 VEERLE-LAAKDAL
tel.: 014 84 14 26
e-mail: lenhthuis@hotmail.com


Heemkunde Limburg

www.heemkunde-limburg.be

Heemkunde Limburg vzw is een pluralistische vereniging die de heemstudie en heemschut, in de ruimste zin van het woord wil bevorderen en de werking hierrond bij de aangesloten lokale en gewestelijke verenigingen tracht te stimuleren en te coördineren. Op die manier wil deze provinciale koepel de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde bevorderen zowel op het vlak van de archeologie, familiekunde, natuurstudie, industriële archeologie en volkskunde. Verder neemt Heemkunde Limburg vzw initiatieven voor de vorming en de begeleiding van plaatselijke vorsers, de promotie, de bevestiging en de beschutting van de stoffelijke en geestelijke volkscultuur en het natuurlijk milieu.

Contact

Raymond Lambie
Gijzenveldstraat 43
3690 ZUTENDAAL
tel: 089 71 64 45
e-mail: secretariaat@heemkunde-limburg.be


Heemkunde Oost-Vlaanderen

www.heemkunde-oost-vlaanderen.be

Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw werd gesticht op 28 november 1964. Momenteel zijn 46 kringen – met een totaal van zowat 20000 leden – uit de provincie aangesloten bij Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw. Het hoofddoel van de vereniging is het bevorderen en ondersteunen van de werking van de lokale kringen.
De raadsvergaderingen, in het voorjaar en in het najaar georganiseerd, en de jaarlijkse provinciale heemdag zijn de uitgelezen hulpmiddelen om de band tussen de verschillende kringen te bestendigen. Voor elk van deze manifestaties fungeert één der aangesloten heemkringen als gastheer. Het orgelpunt van de gouwdag is de uitreiking van de Reinaertprijs. Hierbij wordt een verdienstelijk heemkundige bekroond voor de geleverde prestaties. De verkiezing van de laureaat van deze prijs gebeurt door de vertegenwoordigers van de aangesloten kringen. Ook de kandidaturen hiervoor worden door de heemkringen aangebracht.
Om de twee jaar worden tevens een aantal restauraties uit het werkgebied van de vereniging gelauwerd tijdens een academische zitting die om beurt in een andere provinciestad plaatsheeft.

Contact

Luc Van Driessche
Nieuwstraat 64
9280 WIEZE
e-mail: luc-van-driessche@skynet.be


Heemkunde Vlaams-Brabant

www.heemkundevlaamsbrabant.be

Heemkunde Vlaams Brabant vzw is reeds actief sinds 1963. Het is een koepelorganisatie die streeft naar een professionalisering van de heemkringen door de tweejaarlijkse cursus “heemkundige in Vlaams-Brabant”. Verder wil men een degelijk beleid voeren i.v.m. erfgoedhuizen (heemhuizen, heemkundige documentatiecentra, heemkundige musea). De werking bestaat voornamelijk uit de organisatie van de jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag rond een bepaald thema (bier en brouwerijen, archeologie, reuzen, heemkunde en onderwijs, adel in het dorp, duivensport, paternalisme en mecenaat, vervoer, het bestuur van een gemeente), de jaarlijkse prijs voor heemkunde (even jaren voor een heemkring, oneven jaren voor een heemkundige), vier bestuursvergaderingen per jaar, een algemene statutaire vergadering en advies aan de provincie Vlaams-Brabant i.v.m. heemkundige onderwerpen. Tenslotte zijn er nog de volgende aandachtspunten: monumentenzorg, lokale geschiedenis in al zijn aspecten, straatnaamgeving, archeologie, volkskunde en samenwerkingsprojecten voor verschillende heemkringen.

Contact

Gust Vandegoor
Grote Baan 284
3150 WESPELAAR
tel.: 016 60 16 04
fax: 015 62 07 40
e-mail: gust.vandegoor@telenet.be


Heemkunde West-Vlaanderen

www.heemkunde-westvlaanderen.be

Heemkunde West-Vlaanderen vzw – voorheen West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde vzw – werd gesticht in 1958. Twaalf kringen sloten zich onmiddellijk aan. Nu zijn er ieder jaar tussen de veertig en de vijftig (wat afhankelijk van het moment waarop de kring het lidmaatschap betaalt).

Hét contactmomenten tussen Heemkunde West-Vlaanderen vzw en de kringen is de heemdag in april/mei. Elk jaar kan daarvoor gerekend worden op de welwillende medewerking van een heemkundige kring. Telkens staan dan ook een spreker en een bezoek op het programma. Heemkunde West-Vlaanderen vzw probeert ook het belang van de heemkunde naar de provincie en de gemeentebesturen toe te vertalen. Kringen sluiten gratis aan na bericht aan secretaris.

Contact

Philippe Haeyaert
Kruisstraat 11
8560 WEVELGEM
e-mail: philippe.haeyaert@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email