Heemkundige tijdschriften

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience fungeert sinds 1 januari 2004 als bewaarbibliotheek voor Vlaamse heemkundige tijdschriften. In 2003 sloot Heemkunde Vlaanderen vzw met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een samenwerkingsovereenkomst af die vanaf 1 januari 2004 van start ging. Deze overeenkomst betrof de overdracht van de tijdschriftencollecties van zowel Heemkunde Vlaanderen vzw als de provinciale koepelverenigingen voor […]

Nieuw bezoekersreglement voor het rijksarchief

Het begin van de zomer valt dit jaar samen met het in voege treden op 20 juni 2006 van een nieuw bezoekersreglement in alle studiezalen van de Belgische rijksarchieven. Met deze nieuwe huisregels wil het Rijksarchief de bezoekersregistratie uniformiseren, de klantvriendelijke en efficiënte toegang tot archieven verbeteren (minimale kwaliteitseisen), de rechten en plichten van de […]

Het huishoudelijk reglement binnen de vzw

Als aanvulling op de statuten kan u binnen uw vzw een “huishoudelijk reglement” opstellen. Andere mogelijke benamingen voor dit document zijn: “reglement van inwendige orde”, “intern reglement” of kortweg “reglement”. Dergelijk reglement is evenwel niet verplicht. Als uw vereniging in de statuten in dergelijk reglement heeft voorzien, moet duidelijk gezegd worden welk orgaan hiervoor bevoegd […]

De nieuwe vzw-wet (II)

In het vorige nummer van de Binnenkrant (maart 2004) werden de voornaamste wijzigingen ingevolge de nieuwe vzw-wet opgesomd. Tevens werd een model van statuten conform aan deze nieuwe wetgeving gepubliceerd. Wij willen nu even dieper ingaan op de verplichtingen met betrekking tot het financieel beleid van de vereniging, de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van de […]