Accreditatie door UNESCO

Van 4 tot 8 november 2008 kwam het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed bijeen in Istanbul (Turkije). Het was de derde reguliere sessie van dit comité, dat als taak heeft de uitvoering van de UNESCO-conventie van 2003 en de daarbij horende operationele richtlijnen van juni 2008 te begeleiden. Het comité moet de door staten en andere actoren ingediende dossiers beoordelen, eventueel erkennen of projecten ondersteunen.

Op woensdag 5 en donderdag 6 november 2008 besliste het Intergouvernementeel Comité, na onderzoek door het Secretariaat van UNESCO, 51 niet-gouvernementele organisaties uit de hele wereld te selecteren en voor te dragen voor accreditatie door UNESCO. De beslissing moet nog formeel bekrachtigd en officieel geproclameerd worden door de Algemene Vergadering van lidstaten van de UNESCO-conventie van 2003 (momenteel 104 landen), die zal bijeenkomen te Parijs in juni 2010. In dit geval is de bekrachtiging slechts een formaliteit. De belangrijkste functie van accreditatie, naast een officiële erkenning door de internationale wereldgemeenschap (in het bijzonder rond cultureel erfgoed), is dat door het UNESCO-secretariaat en het Comité een beroep kan worden gedaan op die organisaties om advies te verlenen over dossiers die werden ingediend. Dit gaat in de eerste plaats over de beoordeling van dossiers rond artikel 17 van de conventie, opname in de lijst van fenomenen die nood hebben aan bescherming of safeguarding, en vervolgens eventuele financiering of ondersteuning van het project in kwestie. Vooral het “safeguarding”plan, een strategisch stappenplan om immaterieel cultureel erfgoed te beschermen of te redden, moet daarbij beoordeeld worden door organisaties die niet gevestigd zijn in dezelfde staat. Advies en raad geven over een erfgoedmanagementsdossier uit een ander continent bijvoorbeeld: het zou een mooie illustratie zijn van waar deze conventie over gaat. Om daarvoor opgeroepen te kunnen worden als adviserende organisatie is een accreditatie nodig. Vier Vlaamse organisaties hebben die accreditatie nu behaald. In afwachting van de officiële bekrachtiging in juni 2010, kan de accreditatie toch al officieus geactiveerd worden, om de eerste beoordelingsronde van dossiers van artikel 17 mogelijk te maken in 2009.

Vier van de 51 dossiers zijn in Vlaanderen gevestigd en zijn daar door de overheid (Decreet Volkscultuur uit 1998 en voortaan het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008) erkend en gesubsidieerd:

– FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
– Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw
– Heemkunde Vlaanderen vzw
– Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Internationaal.